°ùD?OTC(·?′|·?ò??μ?÷êé)
?ì?ù???÷£o
£¨??ê?è???3??¢×÷ó?μè1??ü×?£?
?ˉ?§ò?£o?D?° | ·¢èè | ?è?? | ??′- | ì?í′ | 1y???¢?£?? | ??3|2? | ???ˉ2?á? | ?1Do | ±??? | ??éú3?2? | ??μ¨?22? | ?¤??ò?
??1ù??ó?ò? | ????ó?ò? | ±ü?Dò? | ??éú??ó??ó???ê | ???ü
?D3éò?£o?D?° | ?è?? | ?Dê? | ?D·? | ?£???¢í·í′ | é?ê3?¢??í′ | ±??? | D1Do | Dé?¤ | ê§?? | μ?′ò?eé? | ?ì′ˉ | ·?êa1?í′
???-2?μ÷?¢í′?- | ?¤·??? | ??1ù??ó?ò? | D??ù?22? | ???ü
???ˉ?§ò?OTC ?
?D?°
±?′??μTM | ±′′??tTM | è?ò1°ù·t?ì | ?§·ó?±?é?? | °×?óoú | ?′·?D?2???á£?á | ?′·?°±·óíé°·?o?ò
·¢èè
?£???á??ᣠ| °¢???¥á???éú??C?Yìú?? | °¢???¥á??×?à?? | °¢???¥á?3|èü?o?ò | °¢???¥á??o3??? | 2???·ò?é?ìDü?á
?è??
?′·?èáè??è?ˉ?§ì??? | ?′·???1£?é????ì??? | ?′·??ê2Y?é?????? | ?′·??ê2Yo??á | óú?à?o?ò | óú′′??á??????? | óú′′?êóí????
??′-
áò?áé3??°·′??oêí?? | áò?áé3??°·′??? | ?ê2Y?á?§?è±???á?o??? | ?á2?ì??T | ?t??±?2è?? | áò?áé3??°·′? | ???á?è±???á?
ì?í′
?á?T???μ2??á | Yá??éú·?é¢?? | ??òò?£°±?ù·ó?é?ìDü?á | ±′?μ?¥?? | ?????á?tòò°·èí?à | ???????¥?? | ??°±?á°¢???¥á???
?1Do
÷·?áμ°°×?? | ?′o?èé?á?ú?o?ò | ??áaèyáa???ú?o?ò | ?ú·t??áa???ú???ú???á | ???áD?éT???o?ò
±???
?êóí?¨ | 3μ?°·?Do?′o???ᣠ| ?è?×??????????ᣠ| ?aè??? | ±èé3?éठ| òo×′êˉàˉ | èé1?ì??ú·tèüòo
?¤??ò?
???ú??èí?à | oì?1??èí?à | ?×???ò?a | ?????áèí?à | ???á?a?ˉ?éμ??éèí?à | ?????Tà?óíèé?à | ??±????áèé?à
±ü?Dò?
×óè2?μ?Día?? | èé±?′????¨ | èé±?′???ò?μà?? | èé±?′???ò??¤ | ?′·?′×?á?·±??Día?? | ?′·?è2?μ?Día?? | ?′·??D?t??ía??
??3|?22?
áúμ¨ì??á?a???? | ·¨?aì????? | ?′·??á?á?é?? | ?ê???á?? | ′ó??ì??á?a????
???ˉ2?á?
?à??á¢ía?? | ?é?í???? | òè??3|èü?? | èé??éú?? | áúμ¨ì??á?a???? | ?ú·tàò?á?ó?ú???ú?? | ?à????
??éú3?2?
á×?á??ào?? | °¢±?′??ò??ᣠ| °¢±?′??ò?×?à?? | °¢±?′??ò | ?′·?°¢±?′??ò?? | ????Yá?áà?à×ठ| ?×±????ò
??μ¨?22?
?êà?Dà | è¥?aμ¨?á?? | ????1??á | ??ü??? | ??è??ú?¥ | è¥?aμ¨?á×¢é?òo | ±?±?′?
????ó?ò?
???áò??μ?ò?¨ | ì????òò?μà?Yìú?? | ??ìù???¨ | ???1?òò?μà?? | ???òì?èí?à
1y???¢?£??
???áμ?·ò?á?à?? | ±?o£à-?÷±?oé??ì??? | 2è±?o£?÷ | ???á±??·èé?¥?? | ±?°í±èí×??Y1YD????
??1ù??ó?ò?
?è?ˉ??μ???òo | ?è?×·òμ?íè | ???ú?????à | ?÷μ?μa?? | ?×???ò?ú????
??éú??ó??ó???ê
èé?á??ìú?ú·tòo | óòDyì???ìú?? | 2?ü?ó???óí?y?o | ??ì?′??ú·tòo | ê???D??¢ìú?¢???o?ò
???üOTC?÷ò?
ó?êˉ??μ???èí?à | °üè???ष? | ?à·òà×?? | °?à??????o?ò
?
???D3éò?OTC ?
?D?°
?1?D?a????ᣠ| °?à??ù??á£(3??á) | ????ò??ì?a???? | ?e?à?a??íè | ?e?à?D?°??ᣠ| ?e?μ?D?°?? | ?e?·?D?°??
?è??
à3??à??1?è??ᣠ| ?è??ì??? | ?è′-íè | 1eáú?è′-?t?o?ò | ±′???¨á÷?t?à | °ù?·?1?è??ᣠ| °×èT?1?èì???
?Dê?
?e?·??ê???ᣠ| ???ú?ú | T???ì?ê??? | ?′·???T??? | ?′·?2Y?1T¢?ú | ?¨?Díè | ±?oéáùò?é¢
?D·?
????íè | ???¨í¨????ᣣ¨3??á£? | ???¨í¨???o?ò | ???¨í¨???? | ???a?¨?? | ?a?¨D????t
±???
?éèê×ì?¢íè | áúü?íè | ?éèêèó3|íè | ′ó??í¨±???ᣠ| ????′ó??íè | ·?Doò???ᣠ| 3£í¨ê???á£
D1Do
×êéúíè | ??é°àí?Díè | ???¢×êéúíè | ???¢àí3|?? | 1ì±?ò?3|?? | 21?¢ò?3|íè | ??íD?à°×íè
Dé?¤
′ì???ó?o?ò | ??á|?t?? | °¢?oò?êù?§ | °¢?oèy±|?à | °¢?o?? | °¢?o?Yìú??ᣠ| °¢?o??á£
�?
?1T¢????é¢ | ′ì???ó??áéòo | °2é?????òo | °2é?21D???ᣠ| °2é?21??òo | °2é?±|??ᣠ| °2????ì???
?ì′ˉ
?ì?×????ᣠ| ?àá?íè | ???a?ì′ˉ?¨ | ?±??μ?óüíè | ???μ???aà??? | ?′·????ì?¨ | ÷ê???ì′ˉ?¨
?¤·???
×????à | é?ììé??à | áú?éèí?à | ′ˉ?×áéèí?à(′ˉ?×áéèí?à) | ???3áé | è?òaóí | ?3?é??2??á
μ?′ò?eé?
??í′ìù?à | ?àê¥???a?? | ?à???1í′2??á | μ?′ò?¤é?é¢ | μ?′ò°′?|ò??à | °′?|èé
·?êa1?í′
èyá?°?ò??? | ?′·?èè·óé¢ | ·?êaé?í′?à | ·?á?D?·?êaμ?′òò??? | ′ó·?íè | 1?êè?μ??á£
D??ù?22?
ò1?ò?tíè | D??ù?è′-áé?ú·tòo | D??ù?1Doía·óé¢ | D??ù?1Do?t | D??ù·ó?ê?1Doé¢ | D??ù2?ê????¢íè | ±|?ù?μé¢
??1ù??ó?ò?
2|?????à | 2|???′1aé¢ | 3Yí′???×áé??ᣠ| °×????é¢ | ?′·?2Yéoo÷o??? | ±ù?e?êoíé¢ | ?úá?í¨??íè
é?ê3?¢??í′
±£oíòo(??ê3±£oíòo) | ±£oííè(?¨??íè) | ±£oííè | ±£oí?? | ±£oí?ú·tòo | μ÷?????ííè
?£???¢í·í′
2?μ?á|ì??? | °×±ü?áé¢ | ?Dò£?ú·tòo | è?ìì?é?o?ò | ??D?ê??ú·tòo | è?è??à | 21??íè
???-2?μ÷?¢í′?-
μ?éú?? | μ±1éíè(?¨??íè) | μ±1é?? | μ±1é??????ᣠ| μ±1éá÷?t?à | μ±1éμ÷?-??á£
???üOTC?D3éò?
′?èé??ᣠ| ?′·?×?2Yóí | ???×?a??íè | ????·?óí?? | è??ìóí
? ?????…?”ˉ?????? ?…3?o??…???? - ??‘?????€??? - ??????é?1??? - é¢??ˉ??…3?€€ - ????”¨?????? - ???è§????é|? - ?3?????£°??? - ?????…é“???¥ - è?”?3???‘???
?…?????????1??? ?”??????? - ???è′?é€? - ??–?·¥??‘ - ?…¨?????–?·¥??‘ - ?oo?????‘ - ???装??‘ - ??o?¢°??“?????‘ - ????????‘ - è”?è????‘
?μ??±?é???????‘ - ????–—??¨?¢°??‘ - ?o¢?¨???‘ - China Medical Device - ?3–é…’????????‘ - ????μ′??‘ - Toocle.com - ChinaChemNet - ???è?ˉ?????? - ???è?ˉ????????‘
? ???è?ˉ??‘ ?‰?????‰€??‰